กองแพทย์ สสน.นทพ. จัดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่กำลังพล นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส (HPV DNA TEST) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกตรวจคัดกรองให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ กองแพทย์ สสน.นทพ. มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง

Read more

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กำลังพล นทพ.

วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. โดยแผนกเวชกรรมป้องกัน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่กำลังพลสุภาพสตรี นทพ. จำนวน ๑๑๒ ราย  

Read more

Our visitor

012998