เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ.๖๗ บก.ทท. (นทพ.) โดย กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.

ออกปฏิบัติงานกิจกรรมมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการตรวจวัดสายตา พร้อมแจกแว่นสายตา แก่ประชาชนประชาชนทั่วไป ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลไทรโยค อ.ไทรโยค จว.ก.จ. โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๒๙๗ คน (แยกโรคได้ ๕๘๒ ราย) และบริการแว่นตาสายตายาว นวน ๔๐๐

Read more

Our visitor

012998