ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่จังหวัดระนอง

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 4/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.46 สนภ.4 นทพ.

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ ม.ค. ๖๑ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๓๓ สนภ.๓ นทพ.(จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา โดยมี

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกหน่วยสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ในพื้นที่ดังนี้ ๑.) อบต.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกพื้นที่จังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ เม.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๕ สนภ.๔ นทพ.(จังหวัดสตูล) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภควนกาหลง และอำเภอควนโดน แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๒๐ มี.ค. – ๒๙ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.(จังหวัดสงขลา) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เป้าหมายดังนี้ ๑. บ.แคเหนือ ต.แค อ.จะนะ ๒.

Read more

กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๓ ม.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร(ขนาดใหญ่) ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น การตรวจและรักษาทางทันตกรรม และการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไป กองแพทย์ฯได้ตั้งหน่วยให้บริการ ๕

Read more

Our visitor

001990