ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง

บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ.(ชุดใหญ่) ครั้งที่ 6/61 ตรวจรักษาโรคและทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นตายาวแก่ประชาชน ในพื้นที่ สนภ.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีจาก นพค.43 สนภ.4 นทพ. 📍เสาร์

Read more

ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๒๐ มี.ค. – ๒๙ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.(จังหวัดสงขลา) ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เป้าหมายดังนี้ ๑. บ.แคเหนือ ต.แค อ.จะนะ ๒.

Read more