ทำงานสนุก มีความสุขกับงาน โดย พระมหาสมปองตาลปุตโต

วันที่ ๙ ม.ค. ๖๐ กองแพทย์ฯโดยแผนกเวชกรรมป้องกัน จัดบรรยายธรรมให้แก่กำลังพลในหัวข้อ “ทำงานสนุก มีความสุขกับงาน” โดย พระมหาสมปองตาลปุตโต ณ หอประชุมมหาศรานนท์ ซึ่งการบรรยายเป็นการผสมผสานธรรมะกับความสนุกเข้าด้วยกัน ตามแนวทางบรรยายท่านมหาสมปอง โดยเนื้อหาจะเป็นการสร้างความตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และสร้างสรรค์ เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและร่างกายที่ดี ที่สำคัญเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับจิตใจในสภาวะแวดล้อมของสังคมปัจจุบัน

Read more