กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ช่วงวันที่ ๑๖ – ๒๓ ม.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร(ขนาดใหญ่) ออกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน นพค.๓๔ สนภ.๓ นทพ. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดูแลประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น การตรวจและรักษาทางทันตกรรม และการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไป กองแพทย์ฯได้ตั้งหน่วยให้บริการ ๕

Read more