ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม

ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ส.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม โดยปฏิบัติงานร่วมกับ นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา รวมถึงการเข้าพื้นที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ถึงบ้าน โดยมี ร.ท.หญิง จิดาภา อาภรณ์พัฒนพงศ์ เป็นแพทย์ผู้ตรวจ และ น.อ.หญิง บังอร แหลมทอง เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

001990