ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ออกหน่วยสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสนับสนุน นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. (จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์) ในพื้นที่ดังนี้ ๑.) อบต.ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ๒.) รร.บ้านเนินกรวด ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ ๓.) บ้านน้ำทรัพย์ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น การให้บริการทันตกรรม การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ โดยมี น.ท.หญิง นงลักษณ์ ปัญญาศิริกุลชัย ร.น. เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

Our visitor

001988