กองแพทย์ฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารในพื้นที่จังหวัดระนอง

ระหว่างวันที่ ๒๐ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๐ กองแพทย์ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหารขนาดใหญ่ ออกปฏิบัติงานสนับสนุน นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เป้าหมายดังนี้ ๑.บ.รังแตน ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี ๒.บ.หาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี ๓.บ.หัวหนอง อ.มะมุ อ.กระบุรี ๔.บ.น้ำจืดน้อย ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี ๕.บ.พรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น ๖.บ.ทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น ชุดแพทย์ได้ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้น งานบริการทางทันตกรรม การจ่ายยาและให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงการดูแลด้านสายตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา มี ร.อ. เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ และ ร.ท.หญิง จิดาภา อาภรณ์พัฒนพงศ์ เป็นแพทย์ผู้ตรวจ โดยมีพ.อ.เชิด จันทะคู่ เป็นหัวหน้าชุดแพทย์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar